Prof. dr Žarko Ristić, kao redovni profesor na Univerzitetu za poslovne studije u Banja Luci, obavlja funkciju prorektora za nastavu i nauku, funkciju rukovodioca magistarskih i doktorskih studija i funkciju glavnog i odgovornog urednika časopisa Poslovne studije UPS-a. Na prvom ciklusu akademskih studija predaje sledeće predmete: Fiskalna ekonomija i menadžment javnog sektora, Monetarna ekonomija i bankarski menadžment, Monetarne i javne finansije, Globalni finansijski mendžment, Makroekonomija, Međunarodne javne finansije i budžetska politika EU i Međunarodno bankarstvo i institucionalni investitori. Na postdiplomskim magistarskim studijama predaje sledeće nastavne discipline: Globalizacija svetske privrede i finansijski menadžment, Savremena finansijska tržišta, Međunarodno bankarstvo i finansije i Savremen tendencije bankarskih sistema. Na doktorskim akademskim studijma predaje sledeće predmete: Globalna ekonomija i geofinansije, Monetarni i bankarski menadžment i Fiskalni menadžment i ekonomija javnog sektora.

Galerija

Univerzitet za poslovne studije